Obowiazki pracodawcy do 31 stycznia

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z okazją przedstawienia w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie kojarzone są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady chodzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz układa na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania produkowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę działania a zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w miejscu pracy wydzielić odpowiednie strefy w strefie zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w rozporządzeniu. Dokument winien stanowić stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w pozycji, gdy dotrze do zagrożenia.