Ocena ryzyka w firmie

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i materiału zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w których książka z substancjami łatwopalnymi może zawierać sprowadzanie się niebezpiecznych mieszanin szybkich i dawać w stanowisku pracy zagrożenie wybuchem. Wiele zagranicznych firm oferuje kompleksowe wsparcie w opracowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w branżach przemysłowych.

Biorąc w praktyce lub przechowują substancje mogące działać atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia - pyły, pracodawca musi przygotować oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien też określić w pałacach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze stworzeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich zacząć zapłon.

Cel : Przeprowadzenie analizy i sprawienie dokumentu zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem. Celem stworzenia dokumentu jest spełnienie wymagań prawnych i zmniejszenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w środowisku pracy.

Sposób wykonania usługi: Stanowiska pracy, w jakich potrafią spotkać atmosfery wybuchowe, będą sklasyfikowane z podziałem na przestrzenie zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi oraz ochrona przed wybuchem: Drugim krokiem, będzie sprawdzenie źródeł zapłonu zgodnie z kolejnym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a także fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W sukcesu ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy narzędzia i style zabezpieczające dla wszystkich stanowisk pracy, na których potrafią wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane zgodnie z klasami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem.