Rodzaje systemow odpylania w przemysle

Większość branż przemysłowych zmaga się z odpadami powstałymi w trakcie procesu produkcyjnego. Niemałą ich część stanowią zanieczyszczenia powietrza. Wymienić można takie jak: pyły suche niewybuchowe, pyły i gazy wybuchowe, opary cieczy, czy mieszanki hybrydowe.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/wdrozenia-systemu-erp-comarch-cdn-optima/

Jedynym sposobem pozbycia się wyżej wymienionych odpadów jest zastosowanie na hali produkcyjnej skutecznego systemu odpylania. Przyniesie to wymierne korzyści w postaci poprawienia warunków pracy, a co za tym idzie, zdrowia i wydajności pracowników.

Zasadniczym elementem każdego systemu odpylania jest odciąg miejscowy, który może przybrać formę ramienia wentylacyjnego, okapu, czy ssawy. On odpowiada za wyprowadzenie zanieczyszczeń do pozostałych elementów instalacji.

Systemy odpylania “dedusting systems” można podzielić na kilka grup, stosując różne kryteria. W zależności od złożoności i wzajemnej interakcyjności użytych podzespołów wyróżniamy system hybrydowy i, częściej spotykany, system modułowy. Systemy odpylania hybrydowe składają się z niezależnych od siebie części, z których każda pełni inną funkcję w całościowym procesie odpylania. Wyróżnić tutaj można odpylacze wstępne, baterie cyklonowe i filtry tkaninowe. Zastosowanie systemu hybrydowego pozwala na większą kontrolę emisji pyłów.

Podzespoły składające się na modułowe systemy odpylania będą ze sobą wzajemnie sprzężone i uzależnione. Najczęściej mamy tu do czynienia z filtrami tkaninowymi, śluzami i elementami transportu pneumatycznego zanieczyszczeń połączonymi w jedną instalację, jak również elementami czyszczenia filtrów (wentylatory, system wstrząsowy, łańcuchowy, silnie sprężone powietrze). W zależności od dominującego sposobu przetwarzania pyłu wyróżnić można także instalacje podciśnieniowe, nadciśnieniowe, łańcuchowe, czy ślimakowe. Każdy element składowy instalacji odpylającej można poddać rozmaitym klasyfikacjom.

Inną kategorią, na jaką podzielić można systemy odpylania jest ich miejsce w całościowym układzie sterowania halą produkcyjną. Wyróżnić możemy systemy nadrzędne wobec instalacji odpylanej, systemy niezależne i automatyczne, oraz systemy podrzędne względem głównego układu sterowania.