Unia europejska a bezpieczenstwo polski

Zagadnienia zaufania oraz kontroli działalności w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca grupę maszyn, a ponadto urządzeń jest oddana do budowania czynności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wiąże się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, jakie są przeznaczone do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej wskazówki jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była głównym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgód Europejskiej. Od około dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w utrzymanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do gruncie w okolicach, które są zagrożone wybuchem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych danych do brania w okolicach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na zasadzie starego podejścia, były związane właśnie z narzędziami elektrycznymi, które musiały wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu jedynie w połowie sukcesów. W klubie z tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało odpowiednie do zrobienia maksymalnego rozmiaru ochrony, jaki jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.